tuyetrinhvo's logo
Tuyetrinhvo
WEB DEVELOPER - PHP / SYMFONY APLLICATION DEVELOPER

Portfolio


About Me


My name's TuyetrinhVO, I'm following the courses of PHP / SYMFONY APPLICATION DEVELOPMENT on Openclassrooms.com ;

My Skills : HTML5 & CSS3 ; Javascript ; Linux ; Bootstrap ; Wordpress ; Adobe Photoshop ; Adobe Illustrator ; UML ; PHP ; SYMFONY ; MySQL ;